Reset Password

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny Yettiride

 1. Všeobecné obchodní podmínky půjčovny upravují vztah, vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem půjčovny Yetti (Ing. Dagmar Hanuš Chladová, IČO 65551559, Boží Dar 58, 36262, dále jen provozovatel ) a zákazníkem, uživatelem vypůjčeného materiálu, dále zákazník. Vztah vzniká v místě provozovny jmenovaného provozovatele.
 2. Předmět nájmu je materiál. Materiálem se rozumí vše co je v nabídce a ceníku půjčovny Yetti.
 3. Pronájem bude umožněn pouze zletilé osobě, která se prokáže platným dokladem (Občanský průkaz nebo cestovní pas)
 4. Vztah se uzavírá nájemní smlouvou.
 5. Ve smlouvě bude napsán druh vypůjčeného zboží a zkontrolován jeho stav oběmi stranami. Pokud má zákazník výhrady k materiálu, musí je sdělit před vypůjčením.
 6. Cena zboží je stanovena platným ceníkem, cena je stanovená předem. Nájemce platí dle domluvy, předem či při vrácení.
 7. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem, který je veřejně přístupný na webu či na provozovně a bez výhrad jej akceptuje.
 8. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené nájemní smlouvy.
 9. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený materiál dle domluvy a ve stejném stavu, v jakém si ho zapůjčil. Běžná menší opotřebení, způsobené běžným užíváním jsou tolerována.
 10. V případě reklamace či problémů s vybavením je potřeba je hlásit ihned, telefonicky nebo vrácením materiálu.
 11. Uživatel je povinen užívat Sportovní vybavení (i) v souladu s platnými právními předpisy, zejména předpisy týkajícími se pohybu na veřejných komunikacích, (ii) nikoli pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a (iii) takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení nebo poškození Sportovního vybavení a jeho částí. Uživatel odpovídá za škodu i v případě̌, kdy svým jednáním či opomenutím zpřístupní Sportovní vybavení třetím osobám. Uživatel není oprávněn užívat Sportovní vybavení k jakémukoli organizovanému závodu či sportovním klání bez předchozího písemného souhlasu. Uživatel není oprávněn provádět na Sportovním vybavení jakékoliv úpravy, opravy či modifikace. Zjistí-li uživatel jakoukoli závadu na Sportovním vybavení, je povinen tuto závadu bezodkladně oznámit Společnosti a Sportovní vybavení předložit provozovateli k revizi, opravě či případné výměně Sportovního vybavení. Do odstranění závady identifikované Uživatelem, nesmí být Sportovní vybavení jakkoli užíváno či používáno, zejména za účelem eliminace dalšího možného poškození či zničení Sportovního vybavení.
 12. Zákazníkovi je provozovatelem doporučeno vždy užívat Sportovní vybavení (především lyže, snowboard, kola a elektrokola) s příslušným ochranným vybavením a prostředky (helmy, chrániče, atd.).
 13. Zákazník je povinen používat Sportovní vybavení pouze v místech (zpravidla vyznačené trasy a traily v lyžařském areálu) a k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat mimo vyznačené trasy či v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození apod.). V žádném případě nesmí zákazník nasazovat materiál na silnici, i když je pokrytá sněhem.
 14. Za zničení, ztrátu, odcizení, poškození a znehodnocení materiálu nad rámec běžného opotřebení odpovídá Zákazník bez ohledu na míru jeho skutečného zavinění.
 15. V případě úplného znehodnocení materiálu nebo jeho části je Uživatel povinen uhradit Společnosti škodu ve výši zůstatkové hodnoty materiálu nebo její nepoužitelné části, nestanoví-li provozovatel jinak.
 16. V silném děti a nepříznivých podmínkách elektrokola z technických důvodů nepůjčujeme.
 17. Jakékoliv škody vzniklé třetím osobám materiálem používaným zákazníkem, hradí zákazník v souladu s obecně̌ závaznými právními předpisy a mírou jeho zavinění. Zákazník bere na vědomí, že součástí nájmu materiálu není pojištění za škodu.
 18. Všechna data poskytnutá zákazníkem provozovateli jsou chráněna a nikde nebudou zveřejněna v souladu s platnými zákony a GDPR.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky doplňovat a upravovat. Také si vyhrazuje právo měnit a upravovat ceník.
 20. Podmínky jsou platné od 1.7.2024